Aan het laden...

Digital Literacy Coalition

Maak Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland
Lees meer

Digitale geletterdheid voor iedereen

DLC in programma Conferentie Nederland Digitaal
Van 8 t/m 10 februari 2021 vond de Conferentie Nederland Digitaal (CND) plaats. Tijdens de jaarlijkse CND werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.
Dit jaar stond de DLC op het programma, met de sessie Digitale Geletterdhed voor iedereen. Tijdens de sessie keken we naar hoe we digitale inclusie kunnen bevorderen aan de hand van drie projecten die worden uitgevoerd binnen de DLC. Dit kan een model bieden voor andere plaatsen in Nederland.

In dit panel gingen we aan de hand van korte pitches en stellingen in gesprek met het publiek. We deden dat aan de hand van projecten tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de SKSG (digitale geletterdheid bij 8 tot 12-jarigen), Biblionet Groningen (IDO’s en cursussen voor laaggeletterden) en Bossers&Cnossen (Tech Savy programma voor leraren en bedrijven).

Kijk hier de sessie terug!

Themasessie: Digitale Inclusie

Op woensdag 13 januari 2021 vond de themasessie Digitale Inclusie plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kan ontstaan. Onderstaand vinden jullie in grote lijnen een terugblik op de sessie en de uitkomsten.

Intro
Momenteel richten we ons op het (verder) opzetten en concretiseren van vier proeftuinen: onderwijs, werk, digitale inclusie en gezondheid. De DLC zet zaken in werking, en zorgt voor coördinatie en samenhang. We brengen partners samen, bijvoorbeeld in dit soort themasessies, zodat verbinding kan ontstaan, projecten impact hebben en we ze ook elders kunnen uitrollen. Het programma van de themasessie bestond uit bijdragen van drie sprekers: Mariça van de Weerd vertelde over de rol die Digitale Geletterdheid speelt bij Biblionet Groningen, Marcel Werkman vertelde over trajecten voor digitale vaardigheden binnen het Alfa College en Joëlle Swart ging in op lopend onderzoek naar digitale geletterdheid, met een focus op digitale inclusie, van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mariça van de Weerd – Senior adviseur sociaal domein en laaggeletterdheid bij Biblionet Groningen
Een bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een plek met boeken. Biblionet Groningen heeft lokale bibliotheken en werkt daarbij vanuit een provincie-brede ondersteunende rol aan de bibliotheken in de lokale gemeenschap. Men bereikt in het ommeland een brede doelgroep. In lopende projecten, gesprekken, en strategie wordt de missie van ‘iedereen one-level-up qua digitale geletterdheid’ zoveel mogelijk meegenomen. Onlangs is door de bibliotheken een nieuw convenant ondertekend: voor de komende vier jaar is afgesproken wat landelijk de maatschappelijke opgaven zijn: waaronder participatie in de digitale samenleving, werken aan geletterdheid en leven lang ontwikkelen. Hoe ziet participatie in de digitale samenleving eruit? Vanuit de landelijke maatschappelijke opgaven, onze strategie en o.a. de wettelijke taak om te innoveren, ontwikkelen we visie op een thema zoals participatie in de digitale samenleving. Biblionet ontvangt financiering vanuit gemeente en de provincie. Het provinciale geld is onder meer bedoeld om te innoveren en te vernieuwen. Zo zijn er binnen Biblionet projecten waarbij one-level-up een plek krijgt. Belangrijk om te weten is dat Biblionet Groningen veel in gezamenlijkheid doet, en graag wil samenwerken in projecten, ook in DLC-verband. Biblionet Groningen betrekt inwoners op veel verschillende manieren. In de strategie voor de komende drie jaar willen we inwoners/partners/bedrijven meer betrekken bij bijvoorbeeld de programmering (60% door anderen/40% zelf). We willen toe naar een platform waar community’s onderdeel van uitmaken. Dit is een thema dat onderdeel uitmaakt van een leven lang ontwikkelen. Vanuit de deelnemers was er interesse of Biblionet Groningen zich ook richt op ouderen en financiële weerbaarheid (denk aan phishing). Op dit thema zijn verschillende samenwerkingen, bijvoorbeeld met seniorweb, en er zijn meerdere cursussen speciaal voor 55+.

Marcel Werkman – Manager Educatie en Inburgering bij Alfa College
Het Alfacollege is vorig jaar gestart met trajecten voor certificering van digitale vaardigheden, zodat mensen een diploma kunnen krijgen na een cursus over digitale vaardigheden. Het is een laagdrempelig traject, waar deelnemers in kleine groepjes basisvaardigheden leren. Zo gaan de deelnemers bijvoorbeeld bezig met het bedienen van een telefoon en het aanmaken van een e-mailaccount. Ook zijn ze bezig met een ander traject, gericht op een iets oudere doelgroep en in de avonduren. De cursus is van een iets hoger niveau en richt zich op zaken als cyber security en phishing. We weten dat er een grote groep is met minder digitale vaardigheden, maar het is lastig om die groep bij het Alfacollege of op andere plekken te krijgen. Hoe bereik je de gewenste doelgroep? De coronacrisis maakt dit extra lastig. Verder wil het Alfacollege zich ontwikkelen naar een breder portfolio en cursusaanbod, onder meer door het aanbieden van keuzedelen op veel verschillende niveaus. Hierbij wordt samengewerkt met de Taalhuizen en de WIJ-teams. Dit zorgt ook voor betere toevoer. Een deel van het cursusaanbod van het Alfacollege wordt gesubsidieerd, maar een deel van de producten wordt vanuit een commerciële kant in de markt gezet. Onderwijs dat zich op inburgeren richt was al commercieel, dus daar is al ervaring mee opgedaan. Het is echter relatief nieuw om op commerciële basis op het MBO dit soort aanbod te hebben. Verder is het interessant om te kijken hoe de stap van informeel naar formeel onderwijs verkleind zou kunnen worden. Wellicht is het interessant om aan te haken bij een afstudeeronderzoek waar Madelon van Oostrom (Hanzehogeschool) bij betrokken is. Dit geldt ook voor Biblionet Groningen.

Joëlle Swart – Postdoctoraal onderzoeker Mediastudies en Journalistiek
Digitale geletterdheid is een voorwaarde voor digitale inclusie in de samenleving. Digitale geletterdheid omvat onder meer: vaardigheden, competenties, inzicht en vertrouwen in de bestaande digitale technologie. Onderzoek waar de RUG nu mee bezig zijn is vooral fundamenteel, vanuit het gebruikersperspectief. We stellen de vraag: wat betekent het om niet digitaal vaardig te zijn?
Met subsidie van NWO zijn we bezig met een vierjarig project met meerdere partners binnen de DLC (SKSG, Alfacollege en Biblionet) en daarbuiten (Koninklijke Bibliotheek en Ministerie BZK). Onder dit traject vallen twee promotietrajecten, gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar en laaggeletterden. Het bouwt voort op eerder onderzoek bij SKSG en het Alfacollege. We richten ons niet alleen op de BSO, maar ook op de gezinscontext. Onderzoeksvragen in het traject zijn: zijn er verschillen in digitale geletterdheid tussen gezinnen met een meer of minder kwetsbare achtergrond? Hoe verhoudt wat er op school/BSO gebeurt zich met de gezinscontext? Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Denise Mensonides. Het tweede traject wordt gedaan door promovendus Alex Smit: hij richt zich op laaggeletterde volwassenen (in samenwerking met Alfa, KB, Biblionet). Onderzoeksvragen zijn: Wanneer ervaren laaggeletterden digitale vaardigheden als waardevol voor het dagelijks leven? Wat is er vanuit dat perspectief nodig/van belang om mee te doen in de maatschappij?
Ook doet de RUG momenteel een project dat zich richt op digitale geletterdheid in bibliotheken, in het kader van informatiepunten van de digitale overheid. Dit project wordt uitgevoerd met de Erasmus Universiteit en de Open Universiteit. De onderzoeksvraag is: hoe werkt het opdoen van digitale vaardigheden in een informele context? Wat verwachten mensen van de hulp die ze krijgen in de bibliotheek, wat zijn drempels, en wat zijn overwegingen om wel/niet door te gaan met cursussen? Hoe kunnen bibliotheekmedewerkers participatie vergroten en ondersteunen bij digitale vraagstukken? Het onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd, maar werd enigszins bemoeilijkt door corona. Er zijn observaties bij bibliotheken op drie locaties gedaan (in Stadskanaal, Venlo en Rotterdam) en interviews met bezoekers en medewerkers afgenomen.

Afsluiting en vervolg
De komende tijd is de DLC bezig met het verder concretiseren van de vier proeftuinen. We willen een aanvraag bij het NPG gaan indienen voor de proeftuin Digitale Inclusie. Graag willen we jullie vragen om hierover mee te denken. Als hier ideeën voor zijn of als iemand hier over door wil praten dan nodigen we jullie daartoe van harte uit. Neem dan contact op met Donjali en/of Brigit. Tot slot: op donderdag 18 februari organiseren we de volgende themasessie Werk. Als je je nog niet hebt aangemeld, kan dat hier. Tot dan!

Themasessies DLC: de lerende burger

Op maandag 30 november 2020 vond de themasessie De lerende burger plaats. Dit was een online netwerkbijeenkomst met bijdragen voor en door de partners van de Digital Literacy Coalition (DLC). Het doel was om het gesprek tussen de partijen te faciliteren, zodat verbinding, samenwerking en kennisdeling kon ontstaan. Het was een geslaagde sessie, waarin nieuwe connecties zijn gemaakt en van waaruit we weer verder kunnen werken om van Groningen de meest digitaal geletterde regio van Nederland te maken. Hierbij vinden jullie in grote lijnen een terugblik op de sessie en de uitkomsten.

Intro
Na een welkom en een korte voorstelronde, werd besproken dat we ons momenteel richten op het (verder) opzetten en concretiseren van vier proeftuinen: onderwijs, werk, digitale inclusie en gezondheid. Deze bijeenkomst draagt bij aan het vormgeven van de proeftuin onderwijs; meer informatie over de andere proeftuinen volgt binnenkort. Voor de sessie maakten we gebruik van een Miro-bord, waar elke deelnemer zelf vragen en opmerkingen op kon schrijven.

Madelon van Oostrom, Hanzehogeschool Groningen
Als eerste nam Madelon van Oostrom, onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen (HG), het woord. Zij is onder meer verbonden aan de School of Communication, Media en IT (SCMI), de bachelor Communication & Multimedia Design en de master Digitale Technologie. Madelon is bezig met het uitzoeken op welke manier HG het beste kan bijdragen aan de DLC, en brengt kennis over digitale geletterdheid binnen HG samen om zo een bijdrage te leven aan de digitale transformatie van het beroepenveld. Ook is zij vanuit HG betrokken bij Start-up in residence, waar de HG een challenge uit heeft staan hoe studenten betrokken kunnen blijven bij al het online onderwijs.

Menno Wierdsma, Hanzehogeschool Groningen
Vervolgens nam Menno Wierdsma het woord. Menno is ook onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen, verbonden aan het lectoraat Curious Minds (CM) en de Pedagogische Academie. Hij is vanuit het lectoraat CM betrokken bij promotieonderzoek naar computational thinking in het primair onderwijs (PO), in samenwerking met de RUG en de Open Universiteit (OU). Ook is hij betrokken bij post-hbo nascholing van leerkrachten, waarin digitale geletterdheid inhoudelijk een grote rol speelt. Digitale pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten staan hier centraal. Hij wil graag in contact te komen met opdrachtgevers met een ontwerp/onderzoeksopdracht voor scholen. Deze opdracht kan gericht zijn op leerkrachten of leerlingen. Menno kan voor DLC-partners van betekenis zijn bij het invullen van het thema digitale geletterdheid in het PO: er kunnen verbindingen gelegd worden met andere domeinen/vakken. Ook kan hij een bijdrage worden geleverd aan visie en werkwijze op het gebied van digitale geletterdheid en heeft de DLC met Menno veel kennis over de vaardigheden van leerkrachten in huis. Verder zijn er mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek naar digitale geletterdheid in het onderwijs en het vormgeven van scholing voor professionals.

Koen Buiter, Openbaar Onderwijs Groningen
Tot slot vertelde Koen Buiter over zijn werkzaamheden en visie in het kader van digitale geletterdheid. Koen Buiter is projectleider Digitale Geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en betrokken bij de leerlijn digitale geletterdheid, die inmiddels op 35 scholen in de regio is uitgerold. Op dit moment is Koen op zoek naar collega’s die zich willen inzetten en willen meewerken aan een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Hij zou deze doorlopende leerlijn graag willen opzetten vanuit een gezamenlijke inhoud, het gezamenlijke aanbod en gezamenlijke acties. Draagvlak is hierbij van groot belang. Er is op dit vlak al veel kennis ontwikkeld, maar de gemeenschappelijkheid mist nog. Koen is bereid om een grote bijdrage te leveren door het netwerk aan te spreken en in te zetten en initiatief te nemen. Hij doet dan ook de oproep aan allen die willen meeschrijven aan de leerlijn, om contact met hem op te nemen. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd via de DLC.

Afsluiting en vervolg
Tot slot was er nog kort tijd voor verder gesprek en discussie. De algemene tendens was dat het een geslaagde bijeenkomst is geweest en dat we graag in gezamenlijkheid dingen willen oppakken. Het thema de lerende burger krijgt zeker een vervolg. Er zijn veel mogelijkheden en de deelnemers waren nog lang niet uitgepraat. Dit biedt een goede bodem voor het verder ontwikkelen van de proeftuin Onderwijs binnen de DLC. Er werd ook aangegeven dat er veel te bespreken is in de andere thema’s, bijvoorbeeld over laaggeletterden en digitale inclusie. Op woensdag 13 januari organiseren we de themasessie digitale inclusie en op maandag 25 januari de themasessie werk. Aanmelden voor deze themasessies kan hier.

DLC op Conferentie Nederland Digitaal

Digitale geletterdheid is een belangrijk thema op de conferentie Nederland Digitaal die van maandag 16 maart tot donderdag 19 maart in Groningen plaatsvindt. De DLC is zowel vertegenwoordigd in het landelijke als in het regionale programma.

Op zaterdag 14 maart, voorafgaand aan de conferentie, staat het Forum in het teken van digitale geletterdheid en AI tijdens de Digidoedag. In het Forum vinden allerlei activiteiten plaats gericht op een breed publiek van kinderen en volwassenen. Diverse partners van de DLC presenteren hier waar zij mee bezig zijn. Meer informatie over het programma, dat nog steeds wordt aangevuld: https://noordendigitaal.nl/doedigidag/

Het landelijke programma gaat op maandag 16 maart over talent. Digitale geletterdheid is een van de thema’s in het programma en er vindt een reeks van workshops plaats op dit terrein. In de sessie “Digitale geletterdheid voor iedereen” presenteren we de DLC en een aantal projecten. Ook zijn partners betrokken bij sessies over bijvoorbeeld curriculum.nu en presenteren ze zich op de innovatiemarkt. Meer informatie en aanmelden kan hier: https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/maandag-16-maart-digitaal-talent-dag

Op maandagavond 16 maart vindt om 19 uur TechTalks050 plaats over “De digitale wereld in de klas”. Marcel Broersma (RUG/DLC) en Kim van der Esch van Mr. Chadd spreken over digitale geletterdheid en digitalisering in het onderwijs. Meer informatie: https://noordendigitaal.nl/activiteiten/techtalks050/

Subsidie voor onderzoeksprogramma naar digitale geletterdheid

Meer dan 4 miljoen Nederlanders kunnen digitaal onvoldoende meekomen om te participeren in de digitale samenleving. Prof. Marcel Broersma, dr. Joëlle Swart en dr. Anna Van Cauwenberge, allen verbonden aan het Centre for Media and Journalism Studies, ontvangen samen met DLC-partners SKSG, Biblionet Groningen en het AlfaCollege een onderzoekssubsidie van NWO. Hiermee kan de komende vijf jaar worden onderzocht welke individuele, sociale en technologische factoren ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen.

Dit project onderzoekt specifiek twee groepen. Samen met de SKSG wordt onderzocht hoe kinderen van acht tot twaalf jaar mediagewoontes en digitale geletterdheid ontwikkelen in de context van opvang, onderwijs en het gezin. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de belemmeringen die laaggeletterde volwassenen ondervinden. Dit gebeurt samen met de Koninklijke Bibliotheek, Biblionet Groningen en het AlfaCollege. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het onderzoeksprogramma, dat meer inzicht zal bieden hoe digitale inclusie kan worden bevorderd.

Meer informatie: https://www.rug.nl/news/2020/02/nwo-grant-for-research-programme-on-digital-literacy

Samenwerking Noord sluit zich aan bij Digital Literacy Coalition

Samenwerking Noord sluit zich aan bij de Digital Literacy Coalition. De overkoepelende samenwerkings- en netwerkorganisatie voor de noordelijke ICT-sector is de achttiende partij binnen de coalitie, die tot doel heeft om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.

Samenwerking Noord bundelt de gezamenlijke kracht van (semi-)overheden en private partijen rondom ICT-beheer en datacenterdienstverlening. Door ICT-kennis te delen wordt de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van organisaties versterkt. Daarnaast werken de partijen binnen Samenwerking Noord aan een betere aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, onder andere door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing.

Deze doelstellingen passen goed bij de ambitie van de Digital Literacy Coalition om digitale geletterdheid te stimuleren. Voor de innovatiekracht in zowel de wetenschap als het bedrijfsleven is de samenleving immers afhankelijk van mensen die inzicht hebben in de mogelijkheden, uitdagingen, gevolgen en risico’s die digitalisering en dataficatie met zich meebrengen. Groningen is één van de koplopers op het gebied van digitale innovatie, met vele start-ups en scale-ups die pionieren op het gebied van robotisering, big data, blockchain en the internet of things. Om te blijven excelleren in digitaal ondernemerschap en werknemers voor te bereiden op de toekomst is het vergroten van digitale geletterdheid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs noodzakelijk.

Samenwerking Noord sluit zich aan bij zeventien andere partners uit het bedrijfsleven, culturele veld, educatieve sector en overheden: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool GroningenGemeente Groningen, Provincie GroningenUMCG, Alfa CollegeNoorderpoort, SKSGO2G2, MKB NoordNoordhoff UitgeversNDC MediagroepGoldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, BasiclyBossers & Cnossen, Biblionet Groningen en Groninger Forum

“Google, Amazon en Facebook nemen het klaslokaal over”

Digital-Society-Conference

In een drukke Rijtuigenloods in Amersfoort organiseerde de VSNU afgelopen dinsdag haar eerste Digital Society conferentie. In het Digital Society-project werken de veertien Nederlandse universiteiten samen om meer kennis te genereren over hoe om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen die de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt.

José van Dijck (Universiteit Utrecht) opende de conferentie met een keynote over de vraag hoe publieke waarden worden vastgelegd in de digitale omgeving waarin burgers zich bewegen. Ze wijst erop dat er in elke sector, van transport tot onderwijs, inmiddels gebruik gemaakt wordt van digitale platformen die van alles regelen, van communicatie tot betaling. Bedrijven als Google, Amazon en Facebook worden bijvoorbeeld steeds invloedrijker in het klaslokaal, door middel van de tientallen gratis apps waar ze in voorzien. Volgens Van Dijck komen zulke onderwijsapplicaties met hun eigen impliciete waarden, die continu aan de publieke waarden moeten worden getoetst. Voor die toetsing zijn, naast een kritische houding, ook digitale vaardigheden nodig. Eén van de thema’s binnen het Digital Society programma is dan ook digitale geletterdheid. In één van de break-out sessies lichtte Marcel Broersma (RUG) dit thema verder toe.

Lees het complete verslag van de Digital Society conferentie en de workshop over Digitale geletterdheid en digitale inclusie op ScienceGuide.

De toekomst is digitaal, nu jij nog

de-toekomst-is-digitaal-nu-jij-nog

Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik en machine learning. De hoogleraar Media en Journalistieke Cultuur over zijn missie: de Groningse samenleving voorbereiden op een digitale toekomst.

Het is een grappig contrast. In een decor van meterslange houten stellingen die van vloer tot plafond zijn volgestouwd met ouderwetse boeken, boeken en nog meer boeken, spreekt Marcel Broersma een uur lang over digitalisering. Digital Society, klinkt het. Digideal, Digital Literacy Coalition, Digital Humanities, Digital Inclusiveness. Dat is niet voor niks, stelt Broersma. Door digitalisering veranderen bijna alle patronen in ons dagelijks leven. Ons contact met de overheid, de manier waarop we ons werk doen, onze dagelijkse nieuwsvoorziening en de wijze waarop we communiceren met vrienden en familie. Dat heeft grote impact op de samenleving.

Motor voor vooruitgang en bron van problemen

‘De vraag is wat de invloed van digitalisering precies zal zijn’, zegt Broersma. ‘Dat weten we eigenlijk nog niet goed. Aan de ene kant zijn digitalisering en big data een motor, bijvoorbeeld om de gezondheidszorg te verbeteren. We kunnen ziektes opsporen nog voordat die zich bij mensen openbaren. Tegelijkertijd leidt digitalisering tot allerlei problemen rond privacy of ziektekostenverzekeringen. Het is een belangrijk maatschappelijk onderwerp en dat maakt het ook wetenschappelijk ontzettend interessant.’

Lees het volledige interview door Riepko Buikema hier.

Foto: Elodie Burrillon

Samenwerking Digital Literacy Coalition van start

Presentatie Digital Literacy Coalition

Groningen moet in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland zijn. Dat is de gezamenlijk ambitie van de zeventien partners van de Digital Literacy Coalition, die op 12 november in de Prinsenhof werd gepresenteerd.

Vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, UMCG, Alfa College, Noorderpoort, SKSG, O2G2, MKB Noord, Noordhoff Uitgevers, NDC Mediagroep, Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, ITurnIT, Bossers & Cnossen, Groninger Forum en Biblionet Groningen ondertekenden het convenant. Met elkaar wil de coalitie de komende jaren actief aan de slag om door middel van concrete projecten de digitale geletterdheid van alle Groningers te vergroten.

Dat is nodig omdat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden als voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving, voor het regelen van persoonlijke financiën tot het onderhouden van sociale relaties of het vinden van een baan. Door middel van gezamenlijke onderzoeksprojecten verzamelen de partners daarom kennis en inzichten over hoe burgers digitale kennis en vaardigheden ontwikkelen, het gebruik en de impact van nieuwe technologieën op hun dagelijks leven, en de rol van digitale geletterdheid voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. Doel is om digitale geletterdheid te vergroten in alle lagen van de samenleving, van jong tot oud, van laagopgeleiden tot studenten, en van nieuwkomer tot ondernemer. Zo maakt de coalitie van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland.

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Presentatie Digital Literacy Coalition

Foto’s via Groningen Congres Bureau & Gemeente Groningen