Proeftuin Gezondheid

Het hebben van digitale vaardigheden levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en gezondheid van onze burgers. Zo kunnen zij met digitale vaardigheden informatie over gezondheid, gezond zijn en een gezonde leefstijl opzoeken om te voorkomen dat ze ziek worden (preventie). Bij ziekte kunnen digitale vaardigheden bijdragen aan het zoeken naar informatie, aan het contact met de zorgverleners (het inzien van het medisch dossier, het delen en verzamelen van gezondheidsdata, beeldbellen) en aan de behandeling (e-health, telemonitoring).

Wij vinden het belangrijk om digitale toepassingen toegankelijk te maken voor mensen met minder digitale vaardigheden, en juist deze doelgroep vanaf het begin bij de ontwikkeling te betrekken. Daarnaast is het ook van belang dat zorgverleners digitale vaardigheden hebben om veilig en verantwoord met deze toepassingen om te gaan. Om diverse initiatieven op dit gebied bijeen te brengen, te pionieren en inzichten en ervaringen op te doen in concrete projecten, zetten we binnen de DLC een proeftuin gezondheid op.

De huidige Corona pandemie laat de relevantie des te meer zien van de inzet van digitale toepassingen in de zorg. De implementatie van dergelijke tools vindt nu in versnelde mate plaats. Het is essentieel dat iedereen in deze ontwikkeling mee kan komen en dat burgers en zorgverleners adequate ondersteuning daarbij krijgen. Vanwege deze urgentie wil de DLC op korte termijn starten met de proeftuin gezondheid, mede met het oog op het verbinden van verschillende partijen en initiatieven in de regio binnen de programmatische aanpak van deze proeftuin. Zo zijn we in staat om gezamenlijk daadkrachtiger te handelen.

De proeftuin Gezondheid is op dit moment in ontwikkeling. We werken voor de proeftuin gezondheid in samenwerking met diverse partners van de DLC en daarbuiten zoals kennisinstellingen, overheden en zorgverleners Noord-Nederland. In alle projecten werken we samen met burgers uit de regio om ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij hun wensen en behoeftes. In de projecten staan de verhalen van inwoners centraal waarbij we o.a. inzetten op het (leren) ervaren dat digitale zorg ook warme zorg kan zijn. We willen starten in de gemeenten Oldambt en Groningen omdat digitale vaardigheden voor burgers hier groot verschil kunnen maken, en er andere relevante initiatieven lopen zoals de verrijkte schooldag, leefstijlpoli, provinciale ketenaanpak en samenWIJS. We zorgen ervoor dat de projecten gemakkelijk schaalbaar zijn zodat ze daarna ook in andere regio’s uitgevoerd kunnen worden.

Daar waar dat in (nieuwe) projecten van toegevoegde waarde is, willen we ook het lokale MKB betrekken in de ontwikkeling van oplossingen. Daarbij kunnen connecties gelegd worden met programma’s als dHealth en het Personalised & Connected Health Ecosysteem. Binnen deze proeftuin onderzoeken we binnen vijf werkpakketten hoe we vanuit het perspectief van de burger digitale vaardigheden kunnen verhogen om daarmee een bijdrage te leveren aan welbevinden en gezondheid.