Proeftuin Digitale Inclusie

De proeftuin Digitale Inclusie past goed bij de ambitie om ervoor te zorgen dat alle burgers de kans krijgen om hun niveau van digitale geletterdheid te verhogen en te kunnen participeren in een steeds verder digitaliserende samenleving. Hierbij is veel aandacht voor groepen in de samenleving waarvoor digitalisering een grotere opgave is zoals laaggeletterden, lager opgeleiden en inburgeraars, maar ook ouderen. Een speerpunt is de drempel die digitalisering voor deze groepen opwerpt voor participatie in de democratie en communicatie met de overheid. Dit is onder meer terug te zien aan de digitale voorzieningen van de overheid en in de communicatie van de overheid richting haar burgers. Maar ook waar het gaat om gebrekkige toegang tot nieuws en informatie die nodig is om te participeren als burger in de democratie. In de proeftuin Digitale Inclusie wordt reeds via drie verschillende pilotprojecten onderzoek gedaan. Daarnaast voeren we op dit moment gesprekken over het doorontwikkelen van deze proeftuin in nieuwe projecten. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Akkoord-partners heeft een aantal projecten geïdentificeerd waarin al wordt gewerkt aan digitale geletterdheid en inclusie. Deze initiatieven zijn vaak los van elkaar gestart en er is vaak beperkte samenwerking; dit biedt echter een goede basis voor het doen van onderzoek en hiermee nieuwe, op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde, inzichten op te doen. Een van de pilotprojecten is het project Opgroeien met media, een samenwerking tussen de RUG en SKSG. Media spelen een steeds centralere rol in het leven van kinderen. Kinderopvang, scholen en ouders worstelen hoe ze hiermee moeten omgaan, terwijl de creatieve industrie kennis nodig heeft over hoe ze op een verantwoorde manier hierop kan inspelen. De RUG onderzoekt in dit project hoe kinderen digitale vaardigheden en mediawijsheid ontwikkelen, en hoe dit verschilt tussen meer en minder kansrijke wijken in de stad. In het project Naar Ctrl richt het Alfa College zich op digitale vaardigheden voor minder taalvaardige cursisten. Bij hen is de kans op over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken driemaal zo hoog als de gemiddelde Nederlander ( Baay, P., Buisman, M., & Houtkoop, W. (2015). Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld? Vaardigheden van burgers en aanpassingen door overheden. Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven i.s.m. ecbo.). Vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op digitale apparaten, zoals een computer, tablet, smartphone of betaalautomaat. Ook begrip van de digitale wereld, zoals het opzoeken en beoordelen van informatie, digitale veiligheid en privacy is in dit project van belang. In met name Oost-Groningen is het aantal laaggeletterden hoger dan gemiddeld in Nederland. In Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt is 16% van de inwoners laaggeletterd, in Veendam en Pekela 19%, tegenover 12% landelijk ( Geletterdheid InZicht.nl (2020). Aandeel laaggeletterden naar regio.). In het derde pilotproject, Living Lab Oosterparkwijk, is de Gemeente Groningen de trekker. We onderzoeken laagdrempelige, informele initiatieven in de wijk om inwoners digitaal geletterd te maken. De focus in dit project ligt op ouderen, maar omdat we in het buurthuis, taalhuis en de bibliotheek (digicafé), en in samenwerking met het WIJ team, burgers instrueren, bereiken we ook bredere groepen wijkbewoners. Onder invloed van de Corona-crisis onderzoeken we nu hoe digitaal en op afstand de digitale vaardigheden van wijkbewoners verbeterd kunnen worden. Ook de proeftuin Digitale Inclusie is in ontwikkeling. Zo lopen er gesprekken over een tweede proeftuin en/of een aantal projecten rondom digitale inclusie, in samenwerking met de Regiodeal Oost-Groningen.